Missie, Visie en strategie van de KBC

Kleine Boten Club Utrecht

Het bestuur van de vereniging Kleine Boten Club Utrecht heeft de missie en visie van de vereniging verfrist. De teksten die zijn opgesteld staan hieronder. Mocht u willen reageren, dan kan dat via ‘contact’.

Missie: waarom bestaan wij?

 1. Om het beoefenen van de watersport met kleine vaartuigen (<7meter) in Utrecht te ondersteunen en te bevorderen.
 2. Om de belangen van eigenaren van deze vaartuigen te behartigen.
 3. Om deskundigheid van de schippers te bevorderen.
 4. Om de kennis van vaarwegen en hun historische betekenis in en om Utrecht te bevorderen.
 5. Om het gebruik van en kennis over kleine vaartuigen te bevorderen.
 6. Een forum bieden voor eigenaren van kleine boten om met elkaar van kennis en gedachten te wisselen.

Visie : wat willen we bereiken in de komende periode (2023)?

 1. Dat de vaarmogelijkheden in en om Utrecht voor onze leden niet beperkt worden.
 2. Dat er buiten de prijsindexering van het CBS geen verhoging van de liggelden voor vergunninghouders plaatsvindt.
 3. Dat diverse opmerkingen over de visienota vaarwater van de gemeente Utrecht zoals besproken in de ALV van de KBC Utrecht op 22 november 2022 door de gemeente worden verwerkt en gehonoreerd.
 4. Dat kennis en deskundigheidbevordering, ook op het gebied van veiligheid op het water, van de schippers wordt gestimuleerd.
 5. Dat verbindende ledenactiviteiten (onder andere de bootborrel, het KBC-diner) structureel en tijdig in de agenda worden opgenomen.
 6. Dat de slagvaardigheid van de KBC Utrecht als vereniging verder wordt verbeterd, als ondersteuning van bovenstaande doelstellingen.

Welke strategie volgen wij voor het bovenstaande?

 1. Behandeling Visie Stadswater.
  1. De ledenvergadering behandelt de watervisie van de gemeente en toetst deze aan de visie van de vereniging.
  2. Het bestuur van de KBC Utrecht levert, na consultatie van de werkgroep Gemeente van de KBC, voor 23 december de visie van de KBC en m.n. de geschilpunten met de visienota vaarwater van de gemeente in bij het redactieadres van de vaarnota, B&W en de gemeenteraad.
  3. Het bestuur van de KBC neemt waar nodig contact op met de politieke leiding in Utrecht (wethouder, commissie) om onze standpunten onder de aandacht te brengen.
  4. Het bestuur van de KBC brengt haar reactie op passende wijze in de publiciteit.
 2. Activiteiten / evenementen / deskundigheidsbevordering: Het bestuur van de KBC verzoekt de Eventcommissie van de KBC om z.s.m. de behoefte aan activiteiten en deskundigheidsbevordering onder leden en begunstigers te inventariseren, een concept eventprogramma 2023 te ontwerpen en met het bestuur te bespreken.
 3. Zichtbaarheid van de vereniging: we zijn beschikbaar en inzetbaar als partner bij waterevenementen als Utrecht City Pride, Kadeconcert, Intocht van Sint, Rondje Singel en dergelijke.
 4. Overleg: de KBC stelt zich als belangenvereniging, gevraagd en waar nodig ongevraagd,  beschikbaar voor overleg over de bij de Visie genoemde onderwerpen.
 5. Nog te benoemen…..