Verslag van de ledenvergadering

Kleine Boten Club Utrecht

gehouden op donderdag 25 november 2021

 1. Ontvangst en opening
  Voorzitter Frank Nieuwesteeg heet de leden welkom.
  Frank benoemt dat een tijdschrift Sloepenpost en een boekje over sloepen en varen met sloepen is aangeboden. Wij leveren artikelen voor hun redactie en krijgen ook weer de nodige output terug.
  Exemplaren van tijdschrift of boekje kunnen worden opgehaald bij de secretaris, op zijn kantoor, op doordeweekse dagen overdag. Adres: Oude Mereveldseweg 2 Houten. Bel anders even 030-6353303.

 2. Notulen ALV november 2020 en stuurgroep 2021
  • Deze notulen zijn aan de stuurgroepleden gestuurd. KBC-leden kunnen de notulen van de ALV desgewenst opvragen via info@kleinebotenclubutrecht.nl
  • Het verslag van de ALV van 2020 wordt vastgesteld.

 3. Terugblik op afgelopen jaar.
  a. Terugblik 2021
  • We hebben op een aardige manier steun kunnen geven aan de acties die door watergebruikers werden gehouden tegen de mogelijke aan te leggen bruggen over het Merwedekanaal.
  • Helaas weer afgelast: Koningsdag, Canal Pride, Kadeconcert, Sint intocht;
  • Nog geen soelaas voor renewable dieselvaarders;
  • Laadpalen voor elektrisch varen zijn in gebruik.
  b. Wat contact met de gemeente betreft:
  • De watervisie van de gemeente is nu in stap drie van de zes stappen. Komt brief. Zie voor info bijv. Visie stadswater | Gemeente Utrecht – Omgevingsvisie
  • Het contact met de Havendienst, de havenmeester en diens assistent blijft belangrijk. De goede wil is wel aanwezig. Het lijkt verstandig de wethouder te gaan spreken voor of na de gemeenteraadsverkiezingen.
  • Er blijken ongeveer 268 ligplaatsen aan emissievrij varen te zijn uitgegeven. Voor info zie bijv. Boot | Gemeente Utrecht
  • Onduidelijk is hoeveel de laadpalen gebruikt worden.
  • Interessant is nog te kijken hoe we nog een verdere lobby richting de partijen kunnen voeden, naast het contact met de wethouder dat al bestaat. Gesignaleerd wordt dat deze inhoudelijke onderwerpen deze periode grotendeels via het systeem van de visie Stadswater lopen.
  • Als directe knelpunten voor ons worden nog steeds ervaren: 1/ het aantal ligplaatsen en de wachtlijst, 2/ de erg gestegen tarieven voor niet elektrisch varen 3/ het dichter bij een laadpaal kunnen liggen voor elektrisch aangedreven boten.
  • Gesignaleerd wordt dat er meer gevaren wordt door opblaasboten, sups en ander drijvend materiaal zonder vaste ligplaats.
  • Uit cijfers blijkt dat er ongeveer doorstroming is geweest van 10 ligplaats-vergunningen in één jaar.
  • Gesignaleerd wordt dat de gemeente Utrecht de lijn van Amsterdam lijkt te volgen maar dan 3 jaar later. Gevraagd wordt of wij verbinding hebben met activiteiten van de vaarders in Amsterdam om daarmee af te stemmen; beantwoord wordt dat wij geen zustervereniging in Amsterdam kennen.
  • Gesignaleerd wordt dat er diverse illegale ligplaatsen zijn, waar wij niets over horen. Beantwoord wordt dat de havenmeester zegt dat handhaving moeilijk is; dat dat gebeurt wanneer het extra druk is op het water. Er is verder te weinig personeel.
  • Gesignaleerd wordt dat we veel betalen maar dat anderen illegaal liggen. Slechte zaak. Bij vergunning hoort tenslotte handhaving.
  • Bedacht wordt om raad, wethouders en partijen te voorzien van onze werklijst. Dat een brief past die we aan partijen kunnen sturen voor de verkiezingen; dit in combinatie met onze inbreng ten aanzien van de watervisie.
  c. Wat de vaarvriendelijke horeca betreft:
  • Deze kon door corona nauwelijks gebruikt worden.
  • Is voor ons wel mooi als doelgroep om verder uit te breiden.
  • We moeten kijken of meer exposure voor deze horeca kunnen brengen.
  • Het gedeelte van de Vecht tot Oud-Zuylen moet nog wat verder aangevuld worden.
  d. De stand van zaken van het formaliseren van de vereniging Kleine Boten Club Utrecht.
  • De vereniging is opgericht.
  o Vereniging Kleine Boten Club Utrecht
  o KvK nummer 81869290
  o Formeel adres: Oude Mereveldseweg 2, 3992 LW Houten
  • Onze ’leden’ of potentiële leden: :
  o We hebben ongeveer 380 aangeschrevenen in de nieuwsbrief. Ongeveer 190 daarvan hebben een boot. In totaal zijn er ongeveer 440 ligplaatsvergunningen.
  e. Overige opmerkingen:
  • Gesignaleerd wordt dat het zinvol is de website en Facebookgroep goed te voorzien van nieuws en informatie. Geef de informatie door aan secretaris Willem via info@kleinebotenclubutrecht.nl ! Voor snelle en actuele zaken kan de Facebook-groep Kleine Boten Club Utrecht | Facebook worden gebruikt.
  • Gesignaleerd wordt dat de Facebook doorklik vanaf de website niet meer zou werken. Actie Willem.

 4. Activiteiten komende jaren. Gedachtenwisseling.
  Diverse ideeën worden geopperd:
  • Het maken van een activiteitenplan.
  • Het bekijken wat we met het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht kunnen doen en de Stadsdag op 2 juni. Zie bijv. Utrecht 900 jaar | Gemeente Utrecht
  • Meer geschiedenis in relatie met water? Het plaatsen van de stadskraan bij de Monicabrug kan een reden zijn activiteiten te organiseren. Zie bijv. Eindelijk: de reconstructie van de historische stadskraan van Utrecht is bijna af (duic.nl)
  • Zolang het houten plateau in de Catharijnesingel Awaglot er ligt zou daar een lezing met wat muziek kunnen gebeuren. Zie AKWAGLOT – Universiteit Utrecht (uu.nl)
  • De vraag wordt geopperd wat je überhaupt zou willen, en wat nieuwe leden zouden willen. Het lijkt vrij lastig iets te vinden dat de grote groep aanspreekt. Opnieuw wordt benoemd dat alles wat bootonderhoud en elektrisch varen aangaat redelijk veel mensen aanspreekt.
  • Benoemd wordt het gedrag op de Singel en de gracht. Het aanleggen, tips en tricks waar wel aan te leggen.
  • Benoemd worden de eerder gegeven en gewaardeerde cursussen: knopen leggen, veiligheid, relatie met het waterschap, elektrisch varen, rondleiding op de Zilveren Schaats, bezoek aan het Statenjacht.
  • het KBC diner wordt benoemd.
  • Als locatie-dicht-bij-water wordt de collegezaal van Sonnenborgh nog benoemd.

 5. Financieel verslag. Sponsoring. Contributie?
  Het penningmeesterschap wordt waargenomen door Willem Westermann.
  Over 2020:
  Het verslag over 2020 wordt goedgekeurd.
  Een heel korte samenvatting over 2020: [bevatte afbeelding]
  Over 2021:
  In 2021 hebben we als gepland de uitgaven aan de notaris vanwege de oprichting van onze vereniging. Daarbij komen ook de kosten voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Als inkomsten hebben we de verkoop van de stickers en hopelijk bijdragen van onze sponsors.
  Voor 2022:
  Er wordt besloten: geen contributieheffing in het jaar 2022. Door de inkomsten die we hebben uit stickers en hopelijk ook nog van onze sponsors zullen we net de boel rond kunnen krijgen. Dan heeft het de voorkeur niet de complete rompslomp van contributieheffing te beginnen, zolang dat niet hoeft.

 6. Ligplaatsen, stand van zaken.
  • Discussie blijft over het aantal beschikbare ligplaatsen.
  • Discussie blijft over het gedifferentieerde tarief dat betaald moet worden. Inmiddels is het voor diesel/benzinemotorhouders erg duur geworden.
  • Actiepunt blijft voor de komende jaren hoe de elektrisch gemotoriseerde boten in de buurt van de laadpalen kunnen komen te liggen. Her en der geruild moet worden. De gemeente doet daar niets aan.

 7. Commissie Techniek en milieu: nieuwe ontwikkelingen?
  Er worden diverse ontwikkelingen langsgelopen:
  • We hebben ons eerder duidelijk ingezet voor blauwe diesel. Die heet nu Renewable Diesel, ook HVO100. Frank noemt hem ook wel transitiebrandstof. Het tankstation is op de Ringwade. Zie Blauwe diesel wordt Renewable diesel. – Kleine Boten Club Utrecht
  • Het verhaal van Neste lijkt niet grootschaliger te worden in onze nabijheid. Gesuggereerd wordt te kijken hoe de provincie Utrecht staat ten opzichte van het gebruik van deze betere brandstoffen. Willem signaleert dat dit zeker ook in combinatie met evenementen her en der gepropageerd wordt.
  • Frank signaleert dat hij de term transitiebrandstof gebruikt omdat dit nog niet volledig CO2-neutraal is. Het lijkt een mooi onderwerp voor een lezing over aandrijving en bijbehorende brandstoffen.

 8. Vacature bestuur: penningmeester gevraagd.
  Roderik Versnel is teruggetreden als penningmeester. De vacature wordt voorlopig waargenomen door secretaris/penningmeester Willem Westermann.
  We zoeken naar iemand die penningmeester wil zijn: taken zijn onder andere het bijhouden van de relatie met de sponsors, het betalen van rekeningen en het versturen van stickers. Wij zullen het feit dat er een vacature is meenemen naar de Nieuwsflits.

 9. Taakverdeling in stuurgroep voor 2022.
  We proberen bij te houden waar een ieder het liefst mee bezig is en zich voor zal inzetten:
  Overzicht m.b.t. stuurgroepleden en leden:
  Eventcommissie
  Hilco Witteveen,
  Huib Klomp (dit jaar even in de reservestand)
  Jannet Vegter
  Ewout Gerritsma
  Pieter Sanders
  Frank Nieuwesteeg

  Vertegenwoordiging gemeente en havendienst / Overleg waterrecreatie / Merwedekanaal-overleg / Eventuele trailerhelling / Ligplaatsenbeleid / Visie Stadswater e.d. / Contact Wilhelminahaven e.d.
  Dirk Borst
  Guus Peek

  ICT/website-techniek
  Simon Wellink
  Hosting website: Arthur Gerla

  Commissie Techniek en milieu
  Jaap van den Burg (renewable diesel, voorheen blauwe diesel),
  Hilco Witteveen
  Eric Waartjes
  Frank Nieuwesteeg

  Input voor nieuwsflits, stukken op website of input voor Facebook
  Allemaal!
  En op facebook kan je zelf ook meteen plaatsen

  Redactie website, eindredactie alle output
  Willem Westermann

  Contact Horeca en sponsors
  Willem Westermann
  Vacature

  10.Rondvraag
  Cor van Rijssel vertelt dat hij veel met accutechniek te maken heeft. En het is ook leuk vindt daarover mee te denken.
  Jaap van den Burg vertelt over het zeilersforum.nl . Daar is onder andere informatie over een workshop zelf accu-bouwen langsgekomen.
  Dirk Borst stelt voor vaker sessies als dit te houden, bijvoorbeeld elke drie maanden. Het zou ook kunnen worden ingevuld door periodieke intern overleg, waarvoor nu in elk geval voor de stuurgroep en mensen in commissies 24 maart 2022 om 20:00 uur afgesproken is.

  11.Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering en wens ieder zoveel mogelijk vaarplezier.