Ligplaatsenbeleid, handhaving en wachtlijst

Status per augustus 2006

De nieuwe Havenatlas is officieel op 18 mei 2006 goedgekeurd.

Wachtlijst
De verklaring voor de wachtlijst van 4 jaar is:
-er zijn 400 vergunningen tegelijk mogelijk (400 ligplaatsen);
-er zijn op dit moment (juni 2006) meer dan 100 aanvragen voor een ligplaatsvergunning;
-per jaar worden er ongeveer 30 vergunningen opgezegd en is er dus ruimte voor 30 nieuwe vergunningen per jaar.

Dit brengt de wachttijd op 4 jaar voor aanvragen die nu ingediend worden.

Er zijn n.a.v. de krapte twee nieuwe gebieden onderzocht:

  • de monding van de Kromme Rijn (in de Tolsteegsingel): te veel stroming
  • het Griftpark tussen de stenen kades: te smal

Lichtpuntje: er komen iets meer plekken doordat er in de Biltsche Grift aan beide zijden aanmeerzones komen. Dit ter compensatie van de plaatsen aan de oostzijde die officieel niet meer bereikbaar zijn omdat er een hoog hek rondom gebouw Hooghiemstra is geplaatst.
2e lichtpuntje: de nieuwe wethouder vindt dat iedereen die wil varen moet kunnen varen en hij gaat creatief op zoek naar meer aanmeermogelijkheden.

Vergunning en nieuwe boot
In tegenstelling tot vroeger raakt men de de vergunning niet kwijt als men een nieuwe boot koopt. De vergunning is weliswaar vaartuig-gebonden maar wordt zonder meer overgezet op de nieuwe boot. De oude boot moet uit het Utrechtse water verdwijnen (of er moet een andere vergunning voor zijn).

Leidse Rijn
DSO onderzoekt de mogelijkheid om aanmeerplekken in de Leidse Rijn te realiseren. Nu liggen her en der boten en is er geen beleid. Er worden zones gedefinieerd en er komt een ligplaatsenbeleid, dit beleid zal los staan van het beleid voor de binnenstad.

Verwijdering boten
Er zijn het afgelopen jaar 60 vaartuigen verwijderd, er zijn er slechts enkele opgehaald.
Deze zomer wordt er een opruimactie gehouden in de Vaartse Rijn, langs de Jutfaseweg en langs de Biltsche Grift.

Diefstal en vernieling
Langs de Jutfaseweg heeft men het meeste last van diefstal en vernieling. Dit zou te maken hebben met de aanwezigheid van opvanghuizen voor junks en zwervers. De politie houdt extra controles.

Aanmeervoorzieningen
De aanmeerzones langs de Tolsteegsingel worden dit jaar nog voorzien van nieuwe en meer aanmeerringen en -palen. Ook in de Biltse Grift worden meer aanmeerringen geplaatst, maar deze activiteiten zijn nog niet ingepland.

Catharijnesingel
De plannen voor terugbrengen van het water in de Catharijnesingel omvatten ook de verbinding tussen Catharijnesingel en Leidse Rijn en het aanleggen van een opstap-/afzetpunt bij het Centraal Station. Je kunt de visite dus voortaan per boot van het station ophalen!

Electromotoren en Nieuwegracht/Kromme Rijn
De Nieuwegracht is alleen toegankelijk voor boten die roeiend voorbewogen worden en voor waterfietsen. De gemeente onderzoekt of ook boten met elektromotoren toegestaan kunnen worden. Onze redenering is dat deze minder herrie veroorzaken dan de waterfietsen!

De Kromme Rijn is in beheer van het Waterschap. Deze organisatie heeft nog geen nieuwe beleid voor de Kromme Rijn maar voert nog het resterende beleid van de provincie (vorige eigenaar) uit. Dit betekent dat er zonder vergunning niet met motor (dus ook niet met elektromotor) gevaren mag worden. Een vergunning kan aangevraagd worden bij het Waterschap maar alleen aanwonenden komen in aanmerking. Aan de vergunning zijn geen kosten verbonden, de vergunning kan worden ingetrokken zodra er nieuw beleid van kracht wordt. Er geldt een uitsterfbeleid voor bestaande vergunningen voor het gedeelte langs de waterlinieweg, alleen voor Rederij Schuttevaer wordt nog een uitzondering gemaakt.

Status per oktober 2005

Naar aanleiding van de meldingen die we binnenkregen over handhavingsacties van de RHD m.b.t. het ligplaatsvergunning-/havengeldbeleid hebben we onlangs een aantal vragen gesteld aan de gemeente. Op 26 oktober hebben we antwoord gekregen van de gemeente.

Vragen KBC over handhavingsacties recreatievaart

– we hebben in de krant gelezen dat de RHD boten heeft weggehaald in de
Biltsche Grift, is daar een waarschuwing aan vooraf gegaan middels een
advertentie?

Ja. Op 20 juli 2005 is een bekendmaking van Burgemeester en Wethouders in Ons Utrecht gepubliceerd, waarin is opgenomen dat de Reinigings- en Havendienst extra aandacht zal gaan besteden aan de naleving van de voorschriften voor de Recreatievaart. De gemeente let daarbij op het zonder vergunning afmeren van recreatievaartuigen in (alleen met
vergunning toegestaan) en buiten (helemaal niet toegestaan) de daarvoor aangewezen zones.
Daarnaast let de gemeente op het bezit van een vignet 2005, gekoppeld aan de vergunning, wat betekent dat het havengeld betaald is.

Over de specifieke situatie bij de Biltsche Grift stond op 20 april 2005 een extra toelichting in Ons Utrecht. Dit naar aanleiding van het toen genomen Verkeersbesluit. Hierin staat de aanleiding voor het plaatsen van borden, het aanwijzen van een zone voor het afmeren van boten met vergunning
en de mogelijkheden om een vergunning te krijgen.

– op grond waarvan mag de RHD “wrakken” weghalen en wanneer is er sprake van een wrak?

Dit is vastgelegd in de Wrakkenwet uit 1934. Hierin wordt aan de beheerder van een openbaar vaarwater de bevoegdheid gegeven tot opruiming van vaartuigen (wrakken). Overigens staat ook in de ligplaatsvergunning de voorwaarde vermeld dat het vaartuig te allen tijde drijvend dient te zijn.
De gemeente mag verder vaartuigen verwijderen met het oog op openbare orde en veiligheid, op basis van de Havenverordening (artikel 3.2.1). Overigens is in de Biltsche Grift slechts 1 vaartuig gelicht. Dit vaartuig lag geheel onder water in de modder.

– heeft de RHD alleen nog maar wrakken weggehaald of handhaaft zij ook
al wat betreft boten zonder vergunning? Tijdens het overleg met Van
Zanen heeft hij aangegeven dat toen twee jaar geleden de gemeenteraad
de havenatlas heeft teruggestuurd ter verbetering, ook is afgesproken
dat de RHD niet mag handhaven zolang er geen nieuw beleid is
vastgesteld, hoe verhoudt zich deze afspraak tot het optreden van RHD?

Uit de Biltsche Grift hebben wij een recreatievaartuig dat onder water lag boven water gehaald en meegenomen. Daarnaast is een tiental vaartuigen verplaatst naar binnen de toegestane zones. Met ingang van 25 oktober 2005 gaat de gemeente vaartuigen zonder vergunning verwijderen uit de Biltsche Grift.
Voor de Biltsche Grift is een verkeersbesluit genomen op grond van artikel van 3.1.1. van de Havenverordening.
De juridische basis voor de bestuursrechtelijke handhaving is dus de Havenverordening en de op deze verordening gebaseerde uitvoeringsbesluiten. Overigens is ook de Havenatlas van belang. In de Havenatlas staat aangeven waar en met welke recreatievaartuigen ligplaats kan worden ingenomen. Hiervoor geldt een vergunningensysteem.
Bij de aanpak houdt de gemeente rekening met een toekomstige herziening van de Havenatlas waarbij voor een deel van de Biltsche Grift toegestaan wordt om met een recreatievaartuig af te meren. Dit staat nu al aangegeven in het bovengenoemd Verkeersbesluit.

De bedoelde toezegging van de wethouder gaat over het bevriezen van de bestaande situatie met betrekking tot vaartuigen langer dan 7 meter, geregistreerd bij de gemeente die op dat moment buiten de zone voor recreatievaartuigen lagen. Deze toezegging is gedaan in de commissie Verkeer en Beheer van 18 maart 2003. Bij vervanging van de vaartuigen die dit betreft of bij verandering van eigenaar, vervallen de rechten op de ligplaats. Deze toezegging heeft geen directe relatie met de huidige handhavingsacties. Deze handhavingsacties zijn nodig omdat de gemeente en ook andere betrokkenen recent een grote toename geconstateerd hebben van het aantal recreatievaartuigen in de Utrechtse wateren.

Het verzoek om handhaving komt ook van watergebruikers die volgens de regels havengeld betalen en omwonenden die last hebben van de soms onordelijke situatie op het water voor hun deur. Over de huidige handhavingsacties is de gemeente al meer dan een half jaar geleden begonnen met voorlichting.

– hoe kan het dat er voor betalende vergunninghouders inmiddels een
wachtlijst is en voor de niet betalende vergunninghouders/roeiers niet?
het gaat toch om de ruimte die boten innemen? Wat is de rechtsgrond van
een wachtlijst?

De wachtlijst geldt zowel voor betalende als voor niet betalende vergunninghouders, omdat het inderdaad gaat om de ruimte die boten innemen. Op grond van de Havenverordening is het gemeentebestuur bevoegd om een maximum te stellen aan het aantal vaartuigen dat per locatie/gebied voor een ligplaatsvergunning in aanmerking kan komen. Inherent aan het bereiken van dit maximum is het instellen van een wachtlijst.

– we hebben begrepen dat je de sticker voor een niet-betalende
vergunning wel mee krijgt, terwijl anderen al lange tijd wachten op hun
sticker, hoe zit dat?

Dit is niet correct. Slechts in een situatie is abusievelijk de sticker meegegeven, maar vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid is deze werkwijze niet voortgezet. Als de gemeente een vaartuig zonder vergunning verwijdert, kan de eigenaar zijn vaartuig tegen betaling van de sleep- en opslagkosten terugkrijgen, met daarbij de eis dat hij zijn vaartuig buiten Utrecht opslaat of bewaart. Als deze eigenaar dan een vergunning aanvraagt voor de Utrechtse wateren komt hij op dat moment onderaan de wachtlijst te staan, totdat een ligplaats beschikbaar komt.

– in de brief van Van Zanen aan KBC Utrecht van 27 juni 2005 is gesteld
dat B&W het maximaal mogelijke af te geven aantal ligplaatsvergunningen
gaat bepalen. Is dit al gebeurd en zo ja, op grond waarvan? Wat zijn de
maximale aantallen en zijn die verdeeld per gebieden?

Het maximale aantal vergunningen dat de gemeente afgeeft (vergunningencapaciteit) is vastgesteld op 400. Dit aantal is gebaseerd op de gemiddelde lengte van de betreffende boten en de beschikbare kadelengte in de gemeente Utrecht. De vergunningen zijn niet gespecificeerd naar gebied. Een recreatievaartuig met een vergunning mag binnen alle daarvoor bestemde zones afgemeerd worden.

De gemeente heeft bij monde van de directeur van de Reinigings- en Havendienst per 3 augustus 2005 bekend gemaakt dat de beschikbare ligplaatsencapaciteit voor de recreatievaart is bereikt, zodat vanaf dat moment nieuwe aanvragen voor een ligplaatsvergunning op een wachtlijst komen te staan. Uit een oogpunt van goed beheer van het openbaar water kan de gemeente niet meer ligplaatsvergunningen voor recreatievaartuigen verlenen dan de beschikbare ligplaatscapaciteit. Eenzelfde systeem wordt overigens toegepast bij het verlenen van parkeervergunningen.

– Graag vernemen wij van de RHD hoeveel vergunningen er inmiddels
verleend zijn, zowel betalende als niet-betalende, hoeveel boten er
illegaal liggen, hoeveel mensen er op de wachtlijst staan en hoe lang
de wachttijd zal zijn?

In totaal heeft de gemeente het maximale aantal vergunningen voor de recreatievaart verleend, namelijk 400. Zeventien hiervan zijn voor vaartuigen kleiner dan 4 meter die alleen met spierkracht voortbewogen worden en die dus geen havengeld hoeven te betalen. Het is op dit moment niet mogelijk een schatting te maken van het aantal vaartuigen zonder vergunning of buiten de zones voor recreatievaartuigen. De wachtlijst bestaat uit ongeveer vijftien namen. Een schatting van de wachttijd is een jaar.

-Tenslotte ontvangen wij graag de laatste versie van concept-havenatlas
zoals die aan de gemeenteraad voorgelegd gaat worden.

Op dit moment wordt ambtelijk de laatste hand gelegd aan een herziene concept versie waarbij de inspraakreacties zijn verwerkt. Dit concept zal aan het college van Burgemeester en Wethouders ter beoordeling worden voorgelegd. Na bestuurlijke besluitvorming door het college zal de concept Havenatlas digitaal beschikbaar zijn via internet.

Voor nadere informatie over bovenstaande kunt u contact opnemen met de havendienst te bereiken via telefoonnummer 030 – 2866800.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Geef een reactie